Obchodní podmínky společnosti ASTROCENTRUM s.r.o

obchodní podmínky

 
Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu společnosti ASTROCENTRUM s.r.o. se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1, IČ: 27135365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v oddíle C, vložce 98919 (dále jen „VOP“ a „prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na adrese www.horoskopy-online.cz (webová stránka). Analogicky platí VOP i pro ty uživatele webových stránek, kteří využívají bezplatných služeb, jedná se zejména o ustanovení v odst. 9.2., 9.3, 9.5 (Práva a povinnosti smluvních stran) a čl. 10 (Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení).

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovou stránku.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou v každé kupní smlouvě specifikovány samostatně. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Veškeré zboží, s výjimkou horoskopů, je dodáváno pouze v České republice.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

•    objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
•    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
•    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že kupující svou objednávku dodatečně nepotvrdí ve lhůtě jednoho (1) týdne od zaslání žádosti prodávajícím, není prodávající povinen doručit zboží kupujícímu a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze smluvních stran samostatně.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•    v hotovosti
•     na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
•    online platebními metodami:
◦    MojePlatba Komerční banky;
◦    ePlatba pro eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.;
◦    mPeníze poskytovaná mBank;
◦    GE Money Bank;
◦    Fio Banky;
◦    Volksbank;
•    standardním bankovním převodem;
•    platbou pomocí platebních karet Visa a MasterCard  poskytovaná GoPay.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Ceník poštovného:

způsob platby

způsob odběru

poštovné, balné

 

Česká republika

 

 

hotovost

osobní odběr

0 Kč

platba na účet

osobní odběr

0 Kč

platba kartou

osobní odběr

0 Kč

platba na účet

poštou

70 Kč

platba kartou

poštou

70 Kč

dobírka

poštou

100 Kč

 

Slovensko

 

 

platba na účet

poštou

150 Kč

platba kartou

poštou

150 Kč

dobírka

poštou

150 Kč

 

Evropské země

 

 

platba na účet

poštou

150 Kč

platba kartou

poštou

150 Kč

 

Mimoevropské země

 

 

platba na účet

poštou

150 Kč

platba kartou

poštou

150 Kč

 


4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a bude mu doručena v papírové podobě společně s objednaným zbožím.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a od smluv spočívajících ve hře nebo loterii. Kupující bere na vědomí, že v souladu se shora uvedeným § 53 odst. 8 zák. 40/1964 Sb., nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodání horoskopu poté, co byl objednaný a vyhotovený horoskop doručen kupujícímu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to do sídla společnosti ASTROCENTRUM s.r.o., Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno na adresu sídla společnosti do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při osobním vrácení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující povinnost převzít zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nároky prodávajícího z náhrady škody nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí těmito VOP a v případech, které neupravují, pak příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 619 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Reklamační řád je uveden v čl. 8 těchto VOP.

7.3. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství).

7.4. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku zvláštní písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

7.5. Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí prohlédnutí v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží (zejména mechanické poškození, chybějící příslušenství).

7.6. Záruka nebude uznána na zboží vystavené podmínkám, které teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy neodpovídají běžnému prostředí.

7.7. Záruka se dále nevztahuje na vady: i/ způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, ii/ pokud se závada projevuje pouze ve spojení se software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím nekompatibilního software a nevhodného spotřebního materiálu, iii/ pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obchodními podmínkami, iv/ zapojeno do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. Záruka se dále nevztahuje na zboží poškozené živly. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat.

7.8. Prodávající může poskytnout prodlouženou záruku, pokud to umožní podmínky výrobce daného zboží.

7.9. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (faktuře). Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (faktuře). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z titulu odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


8. Reklamace

8.1. Reklamace je jednostranným právním úkonem, kterým kupující označí vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím je kupující povinen odeslat kopii nákupního dokladu (faktura) nebo jakkoliv jinak prokázat oprávnění k uplatnění reklamace.

8.2. Kupující má nárok na bezplatné provedení reklamace. Nebude-li reklamace uznána a kupující trvá na opravě, budou mu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a nezáruční opravou. Cena práce bude dohodnuta předem. Zboží bude kupujícímu vydáno zpět až po zaplacení nákladů dle předchozí věty.

8.3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Je-li nutné posoudit vadu odborně, může být lhůta delší. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není s kupujícím prokazatelně dohodnuta delší lhůta.

8.4. Požádá-li kupující po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady.

A. Odpovědnost za vady ve spotřebitelských smlouvách

8.5. V případě, že věc při převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

8.6. Kupující může nejprve požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada neúměrná, rozhodne prodávající. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

B. Odpovědnost za vady v obchodněprávním vztahu

8.7. V obchodně-právním vztahu může kupující, který není spotřebitelem, při dodávce vadného zboží a při porušení smlouvy podstatným způsobem (tj. vadou neodstranitelnou do 30 dnů nebo dodání jiného zboží než je uvedeno na daňovém dokladu) zvolit, zda bude:a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a odstranění právních vad; 

b) požadovat odstranění vad opravou zboží jestliže vady jsou opravitelné; 

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; 

d) odstoupit od smlouvy.

8.8. Volba mezi nároky a) až d) kupujícímu náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Pokud volba není ve včas zaslaném oznámení, příp. sdělena bez zbytečného odkladu, postupuje se jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.9. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se následně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo, že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost.

8.10. Jestliže prodávající vady neodstraní v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

8.11. Při porušení smlouvy nepodstatným způsobem může kupující požadovat buď:

a) dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo; 
b) slevu z ceny.

8.12. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím přiměřené dodatečné lhůty, kterou je k tomuto účelu povinen poskytnou prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

8.13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. Pokud však k odstoupení dojde postupem podle obchodního zákoníku a kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, pak účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou.

8.14. Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující na své náklady vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení do smlouvy.

8.15. Práva a povinnosti stran se v případě kupujících – spotřebitelů řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění; v případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, jsou práva a povinnosti určeny zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.


9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv prodávajícího a jeho ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.  Tyto „VOP“ jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:
•     v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
•    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
•    v případě doručením do datové schránky okamžikem, kdy je zpráva do datové schránky doručena.


12. Závěrečné ustanovení

12.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.9.2012 a prodávající si vyhrazuje právo měnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: ASTROCENTRUM s.r.o, Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1. Adresa elektronické pošty: info@astrocentrum.cz telefon +420 606 721 916.


V Praze dne 17. 9. 2012